October 14, 2022

Kungörelse: Årsstämma 2021

Årsstämma i Capitevo AB (publ)

Capitevo AB (publ), 559266-1283, har kallat till årsstämma onsdagen den 16 November 2022.

Kallelsen finns tillgänglig på ir.capitevo.io och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer bolagsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning) enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 Mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.  Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels skicka in poströsten i rätt tid, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 8 November 2022.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen c/o Eltilly, Box 1212, 621 58 Visby (märk brevet ”Årsstämma 2022”) eller per e-post till adressen ir@capitevo.io. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, ir.capitevo.io, eller tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 15 November 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 8 November 2022. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 8 November 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Stockholm i Oktober 2022, Capitevo AB (publ)Styrelsen

Viktiga Dokument: