May 17, 2023

Kungörelse: Årsstämma 2022

Årsstämma i Capitevo AB (publ)

Capitevo AB (publ), 559266-1283, har kallat till årsstämma torsdagen den 29 juni 2023.

Kallelsen finns tillgänglig på www.ir.capitevo.io och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress. Mot bakgrund av risken för fortsatt spridning av coronaviruset kommer bolagsstämman att genomföras via förhandsröstning (s.k. poströstning) enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor och föreningsmöten och de regler som trädde i kraft den 1 mars 2022. Något möte med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att hållas. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels skicka in brevrösten i tid, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken från och med den 15 juni 2023.

Förhandsröstning via blanketter som skickas in per post eller mejl

Förhandsröstning, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i en särskild blankett och undertecknar den, varefter blanketten skickas till Bolaget per post till adressen c/o Eltilly, Box 1212, 621 58 Visby (märk den brev “Capitevo Årsstämma 2023”) eller helst via e-post till adressen ir@capitevo.io. Röstningsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, ir.capitevo.io, eller tillhandahållas på begäran. Den ifyllda blanketten ska finnas till Bolagets förfogande senast den 23 juni 2023. Brevrösten får inte förses med särskilda anvisningar eller villkor. Om detta händer är hela brevrösten ogiltig. Ytterligare instruktioner och villkor finns i brevröstningsformuläret. Ifylld blankett för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Utöver registrering genom att avge sin brevröst måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 15 juni. , 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registrering har skett av förvaltaren senast andra bankdagen efter den 15 juni 2023 beaktas vid upprättandet av aktieboken.

Årlig ekonomisk rapport

Registrerade aktieägare som önskar erhålla en kopia av årsredovisningen för det år som slutar den 31 december 2022 kan begära detta genom att skicka ett e-postmeddelande till ir@capitevo.io

Stockholm i maj 2023, Capitevo AB (publ)Styrelsen

Viktiga Dokument: